x

Dear visitor,

You're on the Dutch website and your Language is United States.

Recent toegevoegd ×

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Sambrosa Care slaapmiddelen kopen
Vragen?

  klantenservice@sambrosacare.com

  0577 46 1051 (09:00 - 12:00 uur)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SAMBROSA CARE

Algemene Voorwaarden van Canadian Enterprises B.V. statutair gevestigd te Garderen, tevens handelend onder de naam: 'Sambrosa Care' en/of ‘SC’. 

Bank ABN AMRO in Putten
Bankrekening NL10ABNA0592554465 
BIC-code ABNANL2A (SWIFT-code)
IBAN number NL10 ABNA 0592554465
KvK: 08167108

Versie geldig vanaf 01-05-2009, laatst gewijzigd op 10-05-2016 

Artikel 1. Algemeen

1.1              
A. Onder 'Sambrosa Care' en ‘SC’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Sambrosa Care, onderdeel van Canadian Enterprises (Canada), een bedrijf dat is geregistreerd en statutair gevestigd te Garderen in Nederland.
B.‘Klant’ of ‘u’ duidt op natuurlijke personen (een natuurlijk persoon of een ander rechtspersoon), die via deze website, door middel van telefonisch contact met Sambrosa Care of via mailcontact met Sambrosa Care producten of diensten bestellen en waarvan de bestelling van producten of diensten door Sambrosa Care wordt geaccepteerd
C. ‘Overeenkomst’ zijn de overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben, die tot stand komen doordat Sambrosa Care uw bestelling alsmede de creditcard of andere middelen van betaling accepteert 
D. ‘Voorwaarden’ zijn de onderhavige algemene voorwaarden
E. ‘Sambrosa Care website’ is de website: www.sambrosacare.com


1.2          Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sambrosa Care voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3          Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Sambrosa Care voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sambrosa Care erkend.

1.5          De koop van producten of diensten door de klant (u), onafhankelijk of die via de Sambrosa Care website, per mail of via telefonisch contact met Sambrosa Care plaatsvindt, zijn aan deze algemene voorwaarden onderhevig. De onderhavige voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en condities, waar door de klant of in verband met een zakelijk gebeuren naar wordt verwezen.

1.6          Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.7          Sambrosa Care aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie en/of afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. Aan de informatie op deze pagina's kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen.

1.8          Op deze website zijn links naar websites van derden opgenomen. Sambrosa Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 2. Wijziging van productinformatie, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Sambrosa Care.

2.2          Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Sambrosa Care eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Sambrosa Care of een door Sambrosa Care verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3          Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Sambrosa Care en klant hieraan gebonden.

2.4          Aanbiedingen van Sambrosa Care gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5          Sambrosa Care kan prijzen van de op Sambrosa Care website als verkrijgbaar en beschikbaar aangeduide producten op ieder moment wijzigen. De op dat moment aangegeven prijs geldt voor die dag dat de klant de Sambrosa Care website bezoekt of dat hem telefonisch of een andere geautoriseerde instantie is meegedeeld.

2.6          Sambrosa Care kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7          Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.8          Sambrosa Care actualiseert haar producten voortdurend en bewerkt deze steeds opnieuw. Sambrosa Care is gerechtigd, producten op ieder moment te actualiseren, te bewerken of te discontinueren.

2.9          Sambrosa Care publiceert haar actuele producten onder: http://www.sambrosacare.com/producten
Sambrosa Care spant zich in om haar producten beschikbaar te hebben. Producten wijzigen echter en de beschikbaarheid van bepaalde producten kan uiteenlopen. Iedere order hangt af van de beschikbaarheid van de producten.

2.10       Alle maat- en gewichtseenheden op de Sambrosa Care website zijn bij wijze van benadering.

  

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1          Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2          Sambrosa Care garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3          Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.4          De prijzen zijn exclusief transport- of bewerkingskosten of een transportverzekering.

3.5          U gaat ermee akkoord, voor producten (indien van toepassing) andere in de voorafgaande zin genoemde tarieven en belastingen die in de door Sambrosa Care na de koop van de Sambrosa Care producten opgemaakte factuur individueel zijn genoemd, te betalen.

 

Artikel 4. Levering

4.1          Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Sambrosa Care verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Sambrosa Care bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2          Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

4.3          Aan de leveringsplicht van Sambrosa Care zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sambrosa Care geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4          Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.5          U erkent dat producten die u overeenkomstig deze bepalingen en voorwaarden worden verkocht, mogelijk de wetten en verordeningen m.b.t. controle op de export–verordeningen van de betreffende rechtsorde, o.a. in het bijzonder voor wat landen uit de Europese Economische Zone betreft, onderhevig zijn. U bevestigt dat u in een dergelijk geval ervan afziet de producten in strijd met dergelijke wetten of verordeningen uit te voeren of opnieuw uit te voeren.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1          Een door Sambrosa Care opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Sambrosa Care zijn, waarna Sambrosa Care zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2          In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sambrosa Care (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1          Onverminderd de rechten van Sambrosa Care op basis van de wet is Sambrosa Care gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sambrosa Care omstandigheden ter kennis komen die Sambrosa Care goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Sambrosa Care bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2          Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Sambrosa Care zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sambrosa Care bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3          De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Sambrosa Care, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sambrosa Care heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Sambrosa Care. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Sambrosa Care na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.

6.4          Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1          Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Sambrosa Care geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Sambrosa Care en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2          Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sambrosa Care de verbintenis had moeten nakomen.

7.3          Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Sambrosa Care niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4          Indien Sambrosa Care bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1          Sambrosa Care is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.2          De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sambrosa Care) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Sambrosa Care. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Sambrosa Care schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.3          Indien klachten van de klant door Sambrosa Care gegrond worden bevonden, zal Sambrosa Care naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sambrosa Care en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Sambrosa Care) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sambrosa Care gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sambrosa Care voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5          Sambrosa Care is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6          Retourbetalingen receptplichtige artikelen zonder geldig recept
Wanneer een receptplichtig artikel wordt besteld waarvoor geen geldig recept kan worden overlegd, en de betaling vooraf reeds is voldaan, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de bankrekening van de cliënt. De cliënt heeft de verplichting zich van deze receptplichtigheid -zoals aangegeven op de website van Sambrosa Care- te vergewissen alvorens voor de betaling zorg te dragen.

8.7          Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Sambrosa Care in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sambrosa Care en/of gebruiksaanwijzing en bijsluiter zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling

9.1          Sambrosa Care accepteert een betaling middels een door Sambrosa Care goedgekeurde creditcard of bankoverschrijving. Andere betaalmiddelen (bv. per cheque) zijn slechts met voorafgaande toestemming door Sambrosa Care via telefonisch contact met een Sambrosa Care medewerker of in andere vorm toegestaan. Betaalopties kunnen van land tot land variëren. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2          In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Sambrosa Care en de verplichtingen van de klant jegens Sambrosa Care onmiddellijk opeisbaar.

9.3          Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.4          Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sambrosa Care echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.5          Indien Sambrosa Care kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.6          In het geval van geoorloofde betaling via creditcard dient de klant zijn geldige creditcardnummer en verdere opgevraagde informatie door te geven, of op de Sambrosa Care website onder de check out van de betreffende kooptransactie of, indien de order telefonisch plaats vond, aan de ter zake bevoegde medewerker van Sambrosa Care op het moment van de orderverstrekking bekend te maken. 
SC zal de geldigheid van de creditcard controleren via de creditcard-maatschappij en zal de bestelling uitvoeren (zoals onderstaand aangegeven) indien de creditcard wordt geaccepteerd.
Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen (dat wil zeggen nadat SC de beschikbaarheid van het product heeft bevestigd en de klantorder alsmede betaalmiddel heeft geaccepteerd) belast SC de creditcard op het moment van verzending.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1       De eigendom van alle door Sambrosa Care aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Sambrosa Care zolang de klant de vorderingen van Sambrosa Care uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Sambrosa Care wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2       De door Sambrosa Care geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3       De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4       De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sambrosa Care of een door Sambrosa Care aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sambrosa Care haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Sambrosa Care zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6       De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Sambrosa Care.

 

Artikel 11. Privacy

11.1       Sambrosa Care respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Sambrosa Care niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2       Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Sambrosa Care kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Sambrosa Care (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Sambrosa Care. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Sambrosa Care is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Sambrosa Care, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Sambrosa Care is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3       Sambrosa Care verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Sambrosa Care geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

11.4       Met de plaatsing van uw bestelling verklaart u zich er mee akkoord,

1.  dat uw persoonlijke gegevens, zoals bijv. naam en functie, adres, telefoonnummer en verdere gegevens met betrekking tot uw persoon (“persoonlijke gegevens”), worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen die u in de privacy verklaring op de Sambrosa Care  website vindt; en dat de gevraagde persoonlijke gegevens, afhankelijk van de situatie, worden gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling en voor de wettelijke verplichtingen

2. dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst vereist is.

 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Sambrosa Care geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Sambrosa Care en/of haar leveranciers.

12.2       Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Wijziging van voorwaarden en de Sambrosa Care website

Sambrosa Care is gerechtigd deze algemene voorwaarden, met inbegrip van die voorwaarden die op betaling en/of garanties betrekking hebben, te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Sambrosa Care kan wijzigingen van de Sambrosa Care website, de voorwaarden of andere aangelegenheden door publicatie van een desbetreffende mededeling en vervaardiging van hypertekst-links naar deze mededelingen bekendmaken. Het is aan te raden, de Sambrosa Care website en deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen, blijven van kracht, inclusief de productprijzen zoals die van toepassing waren op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Hoewel zorgvuldig op juistheid van de op de website gepubliceerde informatie wordt toegezien, kan deze informatie onnauwkeurigheden, schrijffouten of verkeerde prijsaanduidingen bevatten. Sambrosa Care is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Sambrosa Care is gerechtigd, met betrekking tot de producten, diensten, serviceprogramma’s, prijzen en andere op de Sambrosa Care website gepubliceerde gegevens op ieder moment correcties en/of wijzigingen door te voeren. Wijzigingen of aanpassingen van de Sambrosa Care website worden met zekere regelmaat doorgevoerd.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sambrosa Care is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Geschillen

15.1       De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar Sambrosa Care op het nummer 0577-461051 (standaard tarief), bereikbaar van maandag t/m vrijdag (m.u.v. woensdag) van 9:00 - 12:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2       De klant is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de klant het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

© 2015 Sambrosa Care - Design & Development by Accent Interactive

  • Veilig betalen
  • ideal
  • paypal
  • visa
  • bancontact
  • giropay
  • Bezorgd door
  • PostNL
  • DHL